«Tilhørighet innebærer at barna og deres familier skal møte en barnehage der de merker at de har en plass. Barna og familiene deres skal få kjennskap til det pedagogiske arbeidet og formålet med virksomheten, at de skal inviteres til dialog om innholdet, aktivitetene, feiringer, rutiner og rytmer. Det pedagogiske innholdet skal bekrefte familiene og nærmiljøet og vise fram en verden utenfor barnehagen» (Rammeplanutkast kapp. 1.2 Barnehagens oppgaver)

Foreldre/foresatte er barnehagens fremste og viktigste samarbeidspart i hverdagen. Et godt, likeverdig og tillitsfullt samarbeid er en forutsetning for at barnehagen skal kunne bidra til en god start og en god barndom for det enkelte barn. Et samarbeid med foreldre/foresatte må derfor planlegges og organiseres slik at foreldre opplever barnehagen som viktig læringsarena der de har reell medvirkning og medbestemmelse av driften.