I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre skal betale for en heldags barnehageplass.

Maksprisen er pr. dags dato 2 730 kroner.

Makspris gjelder både kommunale og private barnehager. Betaling for mat kommer i tillegg, men skal ikke overskride barnehagens kostnader for mattilbudet.

• Både kommunale og private barnehager skal tilby søskenmoderasjon og inntektsregulert foreldrebetaling.

Beregningsgrunnlaget for oppholdsbetaling er husholdningens samlede personinntekt. 

Oslo bystyre fastsetter disse betalingssatsene for barnehager med heldagstilbud.

Oppholdsbetaling i private barnehager


Hvis barnehagens foreldreråd samtykker, kan foreldrebetalingen settes høyere enn maksprisen hvis:
a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller
b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes

 

Les mer her