Foreldrebetaling og søskenmoderasjon:

Maksimalgrensen for foreldrebetaling fastsettes av Stortinget. Maks.prisen er pr. dags dato Kr. 2.730,- pr. mnd. et faktureres for 11 mnd. pr. år. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunalt vedtak i den enkelte kommune. 30 % moderasjon for barn 2, 50 % for barn 3. 

Faktura foreldrebetaling sendes på e-post med forfall den 1. i hver måned for inneværende måned. (F eks. forfall oppholdbetaling mars måned er 1. mars) 

Barnehagen tilbyr e-faktura til alle foreldre. Gi beskjed om dere IKKE ønsker e-faktura. 

 Mat- og bleiepenger:

Vi serverer alle måltider i barnehagen: Matpenger: 750 kr per måned og inkluderer alle måltider. (frokost, 3-mat, frukt og melk hver dag samt varm lunch fire dager i uken)

Barnehagen holder bleier: Bleiepenger. 100 kr per måned. 

Mat- og bleiepenger blir fakturert sammen med oppholdsbetaling hver måned. 


Tilvenning i barnehagen:

Det å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Vi legger derfor stor vekt på at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk som mulig for barnet. Trygghet, tillit og tett dialog er en viktig forutsetning å få til dette på en best mulig måte. Nyttig informasjon i forbindelse med oppstart i barnehagen finnes i vår informasjonsbrosjyre.Fjordveien barnehage har rutiner for 3-dagers tilvenning. (Ønsker dere en lengre tilvenningsperiode tilpasser vi selvfølgelig oss til det)

Velkommen-skriv med informasjon om de første dagene i barnehagen sendes ut til alle pr. e-post i forkant av oppstart.

Informasjon til nye foreldre

Link til infobrosjyre

 

Overgang barnehage – skole:


All informasjon som overføres mellom barnehage og skole krever foreldres samtykke.

Barnehagen besitter mye kunnskap og informasjon om enkeltbarnets grunnleggende kompetanse – både styrker og de utfordringer som måtte finnes. For å kunne møte enkeltbarnet på en god og tilrettelagt måte, vil det være hensiktsmessig og verdifullt for skolen å ta del i denne kunnskapen.

Den enkelte kommune/bydel har ofte sine rutiner og standarder for hvordan de ønsker overgangen fra barnehage til skole. ULNA AS har allikevel egne retningslinjer for å kvalitetssikre vår del av arbeidet med å sikre en god overgang. Planen er utformet som et fleksibelt verktøy der man med enkelthet kan tilpasse de lokale rutiner/systemer i den respektive kommune/bydelen der barnehagen ligger.


Informasjon til ikke samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnet, og har samme rett til å delta på foreldremøter. Dersom barnet ikke bor hos deg, kan du henvende deg til barnehagen og be om å få informasjon direkte. Du trenger ikke henvende deg på nytt hver gang du ønsker informasjon. Det er tilstrekkelig at du helt generelt ber om å få informasjonen. Dersom barnehagen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger den heller ikke gi det på eget initiativ.

Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett på informasjon om barnet bare i de tilfeller du henvender deg direkte til barnehagen.

Du har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar, gir sitt samtykke. Barnehagen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.


Gjeldende lover og regelverk


• Lov om barn og foreldre (barnelova) § 47 Rett til opplysninger om barnet


• Barneloven § 47