Innholdet i en ULNA barnehage skal ta utgangspunkt i lokal tilknytning og i de kulturelle betingelser som finnes der barnehagen er. En ULNA barnehage har sin egen Unike identitet.

Vår ambisjon er at hvert enkelt barn skal få muligheten til å Utvikle seg ut i fra egne muligheter og forutsetninger, der de voksne anerkjenner og lar det Unike i hvert barn få vokse frem og Utvikles

Vi vektlegger Leken som barnas viktigste læringsarena. De voksne er ansvarlige for å skape gode og utviklende lekearenaer som fremmer vekst og utvikling hos det enkelte barn

I en ULNA barnehage skal barna oppleve følelsen av Nærhet fra engasjerte, lyttende, omsorgsfulle og lekne voksne.

Å bli anerkjent for den man er, styrker barnets selvfølelse. De voksne i ULNA er sitt Ansvar bevisst gjennom profesjonalitet og god faglig kompetanse, der tillit, likeverd og respekt står sentralt.

Vi ønsker å legge til rette for at barna skal føle ansvar for seg selv og sine omgivelser gjennom å jobbe systematisk med sosial kompetanse der empati står sentralt.

Fokuset i en ULNA barnehage skal alltid være på barnets og dets behov. Alle barn skal få være ulike og unike.

Grunnleggende elementer som forutsigbarhet og trygghet må ligge til grunn for at barnet skal få en utviklende hverdag. Livslang læring skjer hver dag i alle aktiviteter i barnehagen og i samspill mellom barn, og barn – voksen.

En ULNA- barnehage griper barndommens muligheter!

ULNA begrepet –

Det første bevisste grepet fra småbarnsalderen skjer med hele hånden og ofte fra lillefingersiden. Barnet «liksom skyfflar upp et føremål i hånden med det s.k. ulnara greppet». Dette kan man se hos barnet ved ca. 5 mnd alder.
Ref. Ulla-Britta Bruun´s bok «Førskolealderens psykologi»