En ULNA barnehage griper barndommens muligheter!

ULNA ivaretar viktige samfunnsoppgaver, og bringer videre kulturarven gjennom kompetente og profesjonelle fagmiljøer med fokus rettet mot kvalitet og service.

ULNA` s barnehager gir barn et godt grunnlag for livslang læring. Sammen skaper vi gode og frydefulle øyeblikk i hverdagen, der mulighetene gripes i forhold til det som vekker barnas oppmerksomhet og nysgjerrighet.

 Barns beste er en grunnleggende verdi i ULNA. Gjennom å fremme barnas livslyst og lærelyst gjennom aktiv og likeverdig deltakelse i hverdagslivet i barnehagen, introduseres barna for sitt medborgerskap som skal fremme danning til demokrati.

Likeverd, medansvar og gjensidighet er sentrale verdier og prinsipper i vårt demokratiske samfunn som vi verner om. Å få være ulik og unik er en rettighet alle har, på samme måte som vi har et ansvar for aktiv deltakelse i et demokratisk fellesskap.