Planlegging, progresjon og læringsutbytte:

I barnehagen vil det jobbes målrettet for å tilrettelegge for utviklingsarenaer der personalet systematisk og kontinuerlig kan reflektere over egen praksis – der det er tid og rom for refleksjon/vurdering, samt tilegnelse av ny teori og kunnskap. Et slikt arbeid bidrar sterkt til å skape bedre hverdager og en bedre pedagogisk praksis. Alle våre ansatte deltar i veiledning – og/eller refleksjonsgrupper i egen virksomhet.

Livslangt læringsperspektiv:

Læring skjer gjennom hele livet i ulike livsfaser og på ulike arenaer. I barnehagekontekst har vi et livslangt læringsperspektiv med oss når vi planlegger, dokumenterer og vurderer vår pedagogiske virksomhet. I ULNA arbeider vi for at det skal være kontinuitet og progresjon i barns læring og utvikling fra de begynner i barnehagen til de går ut av barnehageporten. Fokus er å gi alle barn grunnleggende kunnskap og erfaringer på sentrale og aktuelle områder. For å oppnå dette, utarbeides det progresjonsplaner innenfor Rammeplanens 7 fagområder (dette er implementert i virksomhetenes årsplaner). I tillegg utarbeides det periodeplaner som viser hvordan barnehagene arbeider med tiltakene. Denne inneholder mål, innhold, metode og dokumentasjon på barnehagens læring og evaluering. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og vurderes fortløpende.